Policy för kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Kvalitet

Vårt mål är att leverera högsta
kvalitet på allt vi gör

Mysec Sweden AB har ett väl genomarbetat ledningssystem för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som omfattar hela vår verksamhet. Systemet uppfyller kraven för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt ISO 45001:2018. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt kvalitetssystem.

Mysec Sweden AB säljer, installerar, servar, supportar och underhåller inbrottslarm, brandlarm, kamerabevakning och integrerade säkerhetssystem. Vi har vår egen larmförmedling via MYSEC webbportal, vi gör nätverkslösningar, vi kan IT, vi är specialister på inbrottssäkerhet, brandskydd, tillträdeskontroll, kameraövervakning, service och underhåll. Vi har även utvecklat och tagit fram ett eget koncept för personlarm i smartphone ”Mysec Personlarm”.

Mysec är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för kameraövervakning SSF 1061. Vi har behöriga ingenjörer för brandlarm SBF 1007:2, inbrottslarm SSF 1016, och CCTV SSF 1069.

Miljö

Vårt gemensamma ansvar

Ansvaret för en hållbar utveckling ligger på oss alla. Mysec Sweden AB deltar i detta arbete genom att erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster. Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda.

Detta sker genom att vi:

 •  Alltid erbjuder våra kunder miljöanpassade produktval.
 • Erbjuder material och metoder som ger objektet lång hållbarhet med en liten påverkan på miljö och hälsa.
 • Arbetar aktivt för att minska vår, våra kunders och våra samarbetspartners miljöpåverkan både nu och i framtiden.
 • Ser till att alla som arbetar på Mysec har kunskap om miljöarbetet, följer lagar som gäller för miljöskydd samt hushåller med resurser och energi.
 • Tar ansvar för det avfall vårt arbete genererar samt arbetar proaktivt för att begränsa uppkomsten av avfall.
 • Varje år mäter och analyserar vi våra högt uppsatta miljökrav som hela tiden förbättras och effektiviseras.

Arbetsmiljö

Säkerhet, hälsa och delaktighet

Arbetsmiljön hos Mysec Sweden AB kännetecknas av säkerhet, hälsa och delaktighet. Vi erbjuder en sund och säker arbetsmiljö samt bjuder in medarbetarna till engagemang i arbetet genom utbildning och medbestämmande.

Detta sker genom att vi:

 • Tecknat kollektivavtal med Almega.
 • Samråder med skyddsombud och medarbetare om den rådande arbetsmiljön.
 • Prioriterar förebyggande arbete genom att tidigt identifiera risker och anpassa verksamheten därefter.
 • Uppmärksammar faktorer som kan påverka våra medarbetares hälsa.
 • Följer gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter.
 • Medverkar till snabb och god rehabilitering för våra medarbetare.
 • Verkar aktivt för att ständigt förbättra arbetsmiljön hos oss.